Algemene voorwaarden

versie januari 2023

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Giraffe Marketing en een Afnemer zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen. 

1.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Giraffe Marketing, voor de uitvoering waarvan door Giraffe Marketing derden worden betrokken. 

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer op bestaande of toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.4 Ook indien Giraffe Marketing niet steeds naleving van de algemene voorwaarden verlangt of heeft verlangd, verliest zij nimmer het recht om naleving van de algemene voorwaarden te verlangen. 

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Giraffe Marketing en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.6 Onderhavige voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van algemene voorwaarden van Giraffe Marketing. 

 

Artikel 2 Begripsbepalingen en definities 

In de algemene voorwaarden van Giraffe Marketing wordt verstaan onder: 

  1. Giraffe Marketing die op een aanbieding aan of een overeenkomst met de Afnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
  2. Afnemer: degene aan wie Giraffe Marketing op basis van een overeenkomst diensten levert, dan wel aan wie een gebruiksrecht is verstrekt. 
  3. Overeenkomst: de tussen Giraffe Marketing en de Afnemer gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
  4. Diensten: de ten behoeve van de Afnemer te verrichten werkzaamheden met betrekking tot website, webshop of online marketing abonnementen. 
  5. Schriftelijk: per (aangetekende) post en/of per e-mail. 

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

3.1 De overeenkomst tussen Giraffe Marketing en de Afnemer komt tot stand zodra een aanbieding of offerte van Giraffe Marketing is aanvaard door de Afnemer en deze aanvaarding Giraffe Marketing heeft bereikt. Giraffe Marketing verlangt in alle gevallen dat de gesloten overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. 

 

Artikel 4 Prijs, facturering en betaling 

4.1 De in aanbiedingen en offertes van Giraffe Marketing genoemde bedragen en met Giraffe Marketing overeengekomen abonnement vergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en andere door de overheid verplicht gestelde heffingen en bijdragen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen van de dienstverlening worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS (2015=100). 

4.2 De in aanbiedingen en offertes van Giraffe Marketing genoemde bedragen zijn gesteld in Euro (€), tenzij uitdrukkelijk een andere munteenheid is vermeld. 

4.3 Indien de aanbiedingen en offertes (mede) gebaseerd zijn op de kostprijs van goederen en diensten van derden en deze kostprijs na de totstandkoming van de overeenkomst wordt verhoogd, behoudt Giraffe Marketing zich het recht voor het bedrag van de verhoging in rekening te brengen bij de Afnemer. 

4.4 Tenzij anders overeengekomen, is de Afnemer nadat de overeenkomst tot stand is gekomen een aanbetaling verschuldigd. Voor de opdracht met betrekking tot webdesign (websites / webshops) en eenmalige online marketing diensten geldt een aanbetaling van 50% van het geoffreerde bedrag. Het bedrag dat resteert na aanbetaling, namelijk 50% van het geoffreerde bedrag, dient binnen vier weken nadat Giraffe Marketing haar werkzaamheden heeft aangevangen door de Afnemer te worden voldaan. Eventuele onderhoudspakketten die onderdeel uitmaken van de dienstverlening, vangen aan in de maand volgend op de maand waarin de laatste factuur is gezonden. Voor de online marketing abonnementen geldt een aanbetaling ter grootte van één maandtermijn. Na ontvangst van de aanbetaling, zal Giraffe Marketing haar werkzaamheden aanvangen. 

4.5 De verschuldigde (abonnement) vergoeding(en) worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dienen per automatische incasso of factuur te worden voldaan. Voor de hoogte van het door Giraffe Marketing gehanteerde tarief en de kosten van toeslagen en meerwerk wordt verwezen naar de door partijen ondertekende overeenkomst. 

4.6 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Giraffe Marketing aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd en zonder verrekening, korting en/of opschorting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4.7 Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. 3 Versie oktober 2022 

4.8 Indien geen tijdige en/of volledige betaling van de licentievergoeding wordt ontvangen, is Giraffe Marketing gerechtigd om de Afnemer het gebruik van de dienst te ontzeggen, de voor de dienst gebruikte internetpagina’s te blokkeren en de toegang tot de dienst te weigeren. 

4.9 Bij niet tijdige betaling is de Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, dan wel een daarvoor in de plaats gekomen regeling, alsmede de kosten voor advocaten, deurwaarders en/of incassobureaus. De eventuele gemaakte gerechtelijk-en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. 

4.10 Giraffe Marketing heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

4.11 Bezwaren tegen een factuur dienen door de Afnemer schriftelijk te worden geuit en binnen 14 dagen na de factuurdatum door Giraffe Marketing ontvangen te zijn. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de bezwaarmogelijkheid en geldt de factuur als geaccepteerd. 

4.12 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 t/m 247 boek 6) van het Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

4.13 De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Giraffe Marketing verschuldigde. 

 

Artikel 5 Duur overeenkomst 

5.1 De overeenkomst tussen Giraffe Marketing en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

5.2 De overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan is na 1 maanden opzegbaar. De overeenkomst kan door de Afnemer worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand. De overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan is tussentijds niet opzegbaar, tenzij partijen onderling schriftelijk anders overeenkomen. 

5.3 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. 

 

Artikel 6 Uitvoering 

6.1 Giraffe Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

6.2 Alle data en termijnen zijn streefdata en -termijnen. De termijnen en data zijn derhalve nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6.3 Giraffe Marketing zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren op basis van de door de Afnemer verstrekte informatie en gegevens. De Afnemer draagt zorg voor correcte en tijdige aanlevering van de informatie en gegevens waarvan Giraffe Marketing aangeeft of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Giraffe Marketing verstrekte gegevens en informatie. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer alle relevante informatie en gegevens aan Giraffe Marketing heeft verstrekt en de in artikel 4.4 bedoelde aanbetaling door de Afnemer is voldaan. 

6.4 Giraffe Marketing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die middellijk of onmiddellijk het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze tekortkoming direct of indirect het gevolg is van niet correcte of niet tijdige aanlevering van de in het vorige artikel bedoelde informatie en gegevens. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en de gegevens niet tijdig aan Giraffe Marketing zijn verstrekt, heeft Giraffe Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

6.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of op aangeven van de Afnemer, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor de inhoud van de overeenkomst. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

6.6 Giraffe Marketing behoudt zich het recht voor om een gewijzigde of aanvullende overeenkomst pas uit te voeren nadat de Afnemer zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de nieuwe voorwaarden. 

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

Alle door Giraffe Marketing in het kader van een overeenkomst geleverde gegevens, documenten, online-applicaties/programmatuur en/of databestanden blijven eigendom van Giraffe Marketing totdat de Afnemer al haar verplichtingen deugdelijk is nagekomen. 

 

Artikel 8 Garantie en reclame 

8.1 Giraffe Marketing staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat de Afnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Giraffe Marketing geleverde dienst, dan is de Afnemer verplicht Giraffe Marketing hiervan binnen zeven dagen schriftelijk op de hoogte te brengen. Giraffe Marketing zal deze gebreken (laten) herstellen, dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander uitsluitend ter keuze en beoordeling van Giraffe Marketing. 

8.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuist opslag, onjuist onderhoud of zelfherstel. De garantie vervalt ook indien de gegarandeerde zaken zijn aangepast of gewijzigd. 

8.3 Gebreken in de beveiliging van de door de Afnemer opgeslagen informatie op de systemen van Giraffe Marketing, gebreken als gevolg van handelingen van de Afnemer zelf of van andere klanten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van de Afnemer. 

 

Artikel 9 Niet-nakoming, opschorting en ontbinding 

9.1 In geval van niet (tijdige) betaling heeft Giraffe Marketing het recht om nog te leveren prestaties op te schorten totdat de Afnemer haar verplichtingen geheel is nagekomen, of om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. 

9.2 Giraffe Marketing heeft het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of tot opschorting van haar verplichtingen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen, wanneer: – de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling of WSNP aanvraagt, of er beslag op een gedeelte of het geheel van haar vermogen wordt gelegd; – de Afnemer komt te overlijden; – de Afnemer haar onderneming stil legt, beëindigt of deze geheel of gedeeltelijk overdraagt of inbrengt in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van haar onderneming; – de Afnemer in strijd handelt met de overeenkomst. 

9.3 Indien één van de in dit artikel genoemde gevallen zich voordoet, blijven de rechten op nakoming in stand. Tevens kan Giraffe Marketing niet aansprakelijk worden gesteld voor het voldoen van een schadevergoeding. 

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom 

10.1 Alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de online marketing, webshop/website en andere diensten en met betrekking tot alles wat Giraffe Marketing ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, teksten, designs en afbeeldingen, blijven gedurende de looptijd van de Overeenkomst bij Giraffe Marketing. De intellectuele- en industriële eigendomsrechten zullen niet eerder over gaan op de afnemer dan na betaling van de volledige overeengekomen prijs. 

10.2 Het is de Afnemer louter toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen vanaf het moment dat deze eigendom zijn geworden van de Afnemer.

10.3 Het is de Afnemer louter toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren vanaf het moment dat deze eigendom zijn geworden van de Afnemer. 

10.4 Mocht de Overeenkomst om wat voor reden dan ook beëindigd worden, dan zal Giraffe Marketing tegen een redelijke vergoeding meehelpen aan overdracht van de website en online marketing naar een door de Afnemer aan te wijzen andere partij, zulks onder de voorwaarde dat alle facturen van Giraffe Marketing door de Afnemer zijn voldaan. 

 

Artikel 11 Conformiteit 

11.1 Opgaven van Giraffe Marketing betreffende prestaties, functionaliteiten, kleuren, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. 

11.2 Giraffe Marketing is niet verantwoordelijk voor afbeeldingen, beschrijvingen, reclamemateriaal en aanbiedingen van de Afnemer en deze binden Giraffe Marketing niet. 

11.3 Indien de webshop/website en online marketing(mede) bestemd is voor gebruik buiten Nederland of gericht is op een publiek buiten Nederland dient de Afnemer zich ervan te vergewissen dat de webshop/website, de inhoud en het gebruik ervan voldoen aan alle in het betreffende land daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de webshop/website en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Afnemer. 

 

Artikel 12 Diensten en onderhoud 

12.1 Voor de inhoud en details van de dienstverlening van Giraffe Marketing wordt verwezen naar de uitgebreide productdocumentatie. 

12.2 Giraffe Marketing voert aan haar systemen ten behoeve van de veiligheid van het netverkeer en ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de dataveiligheid regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Daartoe kan zij haar diensten met inachtneming van de belangen van de Afnemer tijdelijk opschorten of beperken, voor zover objectieve redenen dit rechtvaardigen. Giraffe Marketing spant zich in om de momenten van niet beschikbaarheid en/of geen toegang tot het systeem zoveel mogelijk te beperken. De Afnemer komt geen recht tot het vorderen van schadevergoeding toe wanneer zich onverhoopt een situatie voordoet waarin het systeem niet bereikbaar of niet toegankelijk is. 

12.3 Giraffe Marketing is vrij in haar keuze van de technische infrastructuur. Zij kan de gebruikte infrastructuur, backbones, diensten van derden/leveranciers alsmede hard- en software te allen tijde vervangen. Het gebruik van een bepaalde infrastructuur, backbones, diensten van derden/leveranciers of bepaalde hard- en software geldt alleen als bestanddeel van de overeenkomst, indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk is vermeld. 

12.4 Giraffe Marketing is in alle gevallen gerechtigd de diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent de Afnemer niet binnen een door Giraffe Marketing gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, dan wordt deze van kracht. 

12.5 Voor zover er vaste IP-adressen beschikbaar worden gesteld, behoudt Giraffe Marketing zich het recht voor om het aan de Afnemer toegewezen IP-adres te wijzigen, indien dit om technische of andere redenen noodzakelijk is. 

12.6 Voor zover noodzakelijk en redelijk verleent de Afnemer medewerking aan een wijziging, bijvoorbeeld via het opnieuw invoeren van toegangsdata of eenvoudige omschakelingen van zijn systemen. 

12.7 Giraffe Marketing is gerechtigd om aan de Afnemer e-mails te versturen. 

 

Artikel 13 Domeinregistratie 

13.1 De overeenkomst inzake de registratie van het domein wordt rechtstreeks tussen de Afnemer en de toekennende instantie of de registrator geëffectueerd. Giraffe Marketing gelast de registratie van domeinen in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening ten behoeve van de Afnemer, voor zover Giraffe Marketing niet zelf registrator voor het desbetreffende domein is. 

13.2 Domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder Domein gelden verschillende toekenningvoorwaarden. De Afnemer is gehouden om de voorwaarden van de betreffende instanties na te leven. 

13.3 De voor registratie domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. De Afnemer kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de dienst onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een garantie voor toewijzing van gewenste of bestelde domeinen kan niet worden verstrekt. 

13.4 Indien de op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden voor een domein op te geven data onjuist blijken te zijn en Giraffe Marketing niet in staat is om de Afnemer onder de opgegeven data te contacteren, is Giraffe Marketing gerechtigd het domein te laten wissen. 

13.5 Wanneer de Afnemer geen opdracht tot opheffing van een domein verstrekt, is Giraffe Marketing gerechtigd om het domein na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst aan de bevoegde toekenninginstantie te restitueren of te wissen. Giraffe Marketing wijst er in dit verband op dat in dat geval een vergoedingsverplichting van de Afnemer jegens de toekenninginstantie kan blijven bestaan. 

 

Artikel 14 Verplichtingen Afnemer 

14.1 De Afnemer is verplicht om alle door Giraffe Marketing verlangde gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onverwijld aan Giraffe Marketing mede te delen. 8 Versie oktober 2022 14.2 De Afnemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators. 

 

Artikel 15 Gedragsregels 

15.1 Het is de Afnemer niet toegestaan de dienst, het systeem en/of de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mailadres of andere dienst bij Giraffe Marketing; • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; • Het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen; • Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet; • Enig ander frauduleus handelen. 

15.2 Indien de Afnemer een van deze gedragsregels overtreedt of bij het vermoeden van een dergelijke overtreding door de Afnemer, is Giraffe Marketing gerechtigd om de Afnemer het gebruik van de dienst te ontzeggen / de betreffende internetpagina’s te blokkeren. 

15.3 Wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat rechten van derden worden geschonden door het gebruik van de dienst, de inhoud van een internetpresentie, andere op een server van Giraffe Marketing opgeslagen data of door het gebruik van een domein als zodanig, dan wel wanneer het op grond van objectieve aanknopingspunten als waarschijnlijk moet worden beschouwd dat rechtsvoorschriften door domeinen of de inhoud van internetpresentaties worden geschonden, kan Giraffe Marketing de Afnemer het gebruik van de dienst ontzeggen of de desbetreffende internetpagina(‘s) of server(s) blokkeren, zolang de rechtsschending of een conflict tussen de Afnemer en een derde omtrent de rechtsschending voortduurt. 9 Versie oktober 2022 

15.4 Wordt de mogelijke rechtsschending door een domein begaan, kan Giraffe Marketing tevens maatregelen nemen die het domein ontoegankelijk maken. In gevallen waarin de rechtsschending door een domein op grond van objectieve aanknopingspunten vast staat, kan Giraffe Marketing de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk ontbinden. 

 

Artikel 16 Informatieverstrekking 

16.1 Alle door Giraffe Marketing gegeven informatie en door Giraffe Marketing gedane mededelingen in welke bewoordingen en welke vorm dan ook zijn nimmer te beschouwen als adviezen en hebben uitsluitend ten doel de Afnemer te informeren. 

16.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking door Giraffe Marketing, is Giraffe Marketing niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart Giraffe Marketing tegen alle aanspraken van derden. 

 

Artikel 17 Geheimhouding 

17.1 De Afnemer verbindt zich tot geheimhouding van alles wat haar ter kennis komt inzake de producten en diensten die worden afgenomen, zoals ideeën, producteigenschappen, processen, werkwijzen, werkzaamheden, know how , intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens van werknemers en Afnemers. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van de) overeenkomst. 

17.2 De geheimhoudingsplicht geldt voor alle binnen het bedrijf werkzame personen van zowel de Afnemer als Giraffe Marketing. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle personen die namens of in opdracht van de Afnemer of Giraffe Marketing werkzaam zijn. 

 

17.3 De geheimhoudingsplicht duurt voort tot twee jaar na het eindigen van de overeenkomst, een en ander behoudens schriftelijke toestemming van Giraffe Marketing en behoudens een eventuele wettelijke plicht tot openbaring. 

17.4 Bij overtreding van hetgeen in dit artikel is opgenomen is de Afnemer gehouden een boete te betalen van € 5.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van Giraffe Marketing om een schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid 

18.1 Indien Giraffe Marketing aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

18.2 Giraffe Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Giraffe Marketing is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

18.3 Giraffe Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Giraffe Marketing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Giraffe Marketing toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

18.4 Indien Giraffe Marketing aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Giraffe Marketing beperkt tot directe schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming tot een maximum ter hoogte van de door de Afnemer betaalde abonnement vergoeding over de laatste 6 maanden met een max. bedrag van EUR 10.000,00. 

18.5 De aansprakelijkheid van Giraffe Marketing is in alle gevallen per geval afzonderlijk steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in ieder voorkomen geval. De aansprakelijkheid van Giraffe Marketing veroorzaakt door derden die door haar zijn ingeschakeld is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat op die derde kan worden verhaald. 

18.6 Giraffe Marketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

18.7 De Afnemer vrijwaart Giraffe Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Giraffe Marketing toerekenbaar is. 

18.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Giraffe Marketing of de bij Giraffe Marketing werkzame personen. 

 

Artikel 19 Overmacht 

19.1 Giraffe Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Giraffe Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Giraffe Marketing niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder vallen onder meer situaties van oproer, oorlog, overheidsbemoeienissen, binnenlandse ongeregeldheden of opstand, stakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen, brand, ontploffing, transportvertragingen, apparatuur uitval, ongelukken, weersgesteldheden, belemmeringen als gevolg van de door de Afnemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur, storingen in de elektriciteitsvoorziening en meer in het algemeen al die gebeurtenissen die buiten de wil en/of schuld van Giraffe Marketing verdere uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend verhinderen. Onder overmacht wordt ook verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel en/of materiaal, waarvan Giraffe Marketing zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Giraffe Marketing kan worden verwacht. Een beroep op overmacht kan door Giraffe Marketing worden gedaan voor, tijdens en na de periode waarin de werkzaamheden op grond van de overeenkomst verricht moeten of moesten worden. 

19.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet is Giraffe Marketing gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Afnemer. Giraffe Marketing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden staken en haar verplichtingen uit de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden opschorten. 

 

Artikel 20 Privacy 

20.1 Giraffe Marketing respecteert de privacy van de Afnemer. Giraffe Marketing zal er alles aan doen om de privacy van de Afnemers, medewerkers en gebruikers zoveel als mogelijk te waarborgen. Giraffe Marketing zorgt ervoor dat de informatie/gegevens die aan hen worden verschaft vertrouwelijk worden behandeld. 

20.2 Indien Giraffe Marketing zich zal bezighouden met gegevensverwerking zal Giraffe Marketing met de Afnemer een zogenaamde verwerkersovereenkomst opstellen, waarin afspraken worden vastgelegd met de Afnemer als verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Artikel 21 Slotbepalingen 

21.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Giraffe Marketing partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

21.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam, dit behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan